umpsהאגודה הישראלית לבייס-בול וכל חבריו מתחייבים לעמוד בכל הדרישות של הקוד האתי, קוד הבסיס: כללי אתיקה לספורט בישראל קוד להגינות והתנהגות ספורטיבית, שנכתב על ידי משרד התרבות והספורט. הקוד האתי מייצג את הערכים המרכזיים עליהם מושתתים כל ענפי הספורט בישראל, ערכים אשר דוגלים בשמירה על תחרות הוגנת, שקיפות וכנות.

 

 

 

 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account